یـــــــه حســــی دائمــا میگــــــه از اول اشتبــــاه کــــردم

از اینکــــه عمــرمـــو با تــــــو کنار تـــــــو تبــــاه کـــــــردم

تمــــوم زنــدگیـــــم بـــــودی شبــــو روزم کســــــو کـارم

حــــــالا نیستـــــــــی و شبهــــامـــــو کنـــــار گریــه بیــــدارم

بـــدون هیچــکـی بــه غیر تــــو به قلبــــه مــــن نمیشینـه

دیـــــگه هـــــرگـــــز کســـــــی مــــــارو کنــــار هم نمیبینـــه

صـــــدای خـــنده هـــای مــــا تـــــوی خـــونه نمیـــپیچـه

خـــدایا ســـــهم مـــــن از اون هـــــمه عشــقم چرا هیچـــه ؟!!

میــگفتـــی بــــی مـــــن ارومــی ولـــــی باور نمیـکردم

دیـــــــگـه از زور دلتنــــــــگی پشیمــــــــــون بــر نمیگـــردم

دیــــگه از تـــو تـــوی ذهنــــــم یه بی همتــا نمیســــازم

واســـــه بــرگــشتنــــت دیـــگه بهـــت مــــــن رو نمینـــــدازم

یـــه عـــمر از رو نمیــــرفتــــم نمیگفتــــم جـــــدا میشی

امیـــــدم بــــوده کــــه روزی بــــه عشقــــم مبتـــــلا میشـــــی

خـــــودت میبینــی کـــــه دارم تــــو اوج عاشقـــی میرم

ولــــی اینبـــــار سراغتــــــو از اینــــــو اون نمیگیـــــــــــرم

درستـــــه قسمتــــــم اینــــه ولی عشقـــــت نمیمیـــــــره

بــــدون هــــــرگز کســـــی جاتو تــــویه قلبــــــــم نمیــــگیره

خـــــــــــــــــــدا بدجور داغــــونم بیاو با وفــــــایی کن

خـــداونــــدا بیا امشـــــب در حـــق من خـــــــدایی کـــــــــن

/ 0 نظر / 11 بازدید